1. INTERPRETATIE

1.1 In deze Voorwaarden wordt, tenzij de context anders toestaat, onder de volgende begrippen het volgende verstaan:

‘Geautoriseerde vertegenwoordiger’: de persoon met de functietitel ‘directeur’ of een persoon die de directeursfunctie bekleedt.

‘Consument’: een natuurlijk persoon die in het Contract met de Klant handelt voor doelen die niet gekoppeld zijn aan zijn handel, bedrijf of beroep.

‘Klant’: de persoon, de firma, het bedrijf, de entiteit of de organisatie waarmee CMS een Contract afsluit voor de verkoop van Producten en/of de levering van Services.

‘de Voorwaarden/deze Voorwaarden’: de standaard verkoopvoorwaarden in dit document of vervangende standaardvoorwaarden die bekend zijn gemaakt aan de Klant die ingaan op de ingangsdatum van het Contract en die op die datum op de Website worden weergeven en/of die op aanvraag beschikbaar zijn via customer.services@cmsdistribution.com

‘het Contract’: een contract voor de aankoop en verkoop of andere levering van Producten en/of de levering van Services door CMS aan een Klant.

‘Elektronische middelen’: alle elektronische middelen, inclusief World Wide Web, EDI, XML of Inside Line.

‘CMS’: CMS Distribution Ltd. Geregistreerd in Engeland Nr. 2214562 GB btw-nr. GB125 4785 05, NL btw-nr. NL824015654B01, WEEE Reg.nr. WE/JB0057ts/pro. CMS Distribution Ltd. Geregistreerd in Ierland Nr. 193425 IE btw-nr. IE6593425W, GB btw-nr. GB894484958, NL btw-nr. NL823985829B01. CMS Distribution B.V. Geregistreerd in Nederland KvK-nr. 27310208, NL btw-nr. NL818846549B01

‘Verzendbevestiging’: een e-mail van CMS aan de Klant met de bevestiging dat de Producten zijn verzonden.

‘Producten’: alle producten (inclusief, ter voorkoming van twijfel, software en installaties van dergelijke producten of onderdelen ervan of ervoor) die worden verkocht door CMS aan een Klant.

‘Services’: alle services die worden geleverd door CMS aan de Klant.

‘Website’: www.cmsdistribution.com

1.2 De titels in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie.

1.3 De Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle bestelde Producten voor verzending binnen het vasteland van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en omliggende eilanden. CMS behoudt zich het recht voor aanvullende of andere voorwaarden toe te passen op Producten die door CMS worden verzonden buiten het vasteland van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en omliggende eilanden.

1.4 Onder voorbehoud van de toepassing van deze Voorwaarden zijn mogelijk aanvullende en gedetailleerdere voorwaarden van toepassing op bepaalde Producten en leveranciers, waaronder specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op speciale prijzen die via CMS worden aangeboden door leveranciers (‘Speciale voorwaarden’) en er zijn mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing met betrekking tot de levering door CMS en andere aspecten van de bedrijfsactiviteiten. Aanvullende voorwaarden en de bijgewerkte Speciale voorwaarden worden op de Website gezet. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om van tijd tot tijd kennis te nemen van en zich te houden aan de aanvullende en Speciale voorwaarden. Als de Klant Producten bestelt bij CMS, gaat deze akkoord met de aanvullende en Speciale voorwaarden.

2. AANBOD EN ACCEPTATIE

2.1 Als de Klant een bestelling heeft geplaatst, ontvangt deze een e-mail van CMS met de bevestiging dat CMS de bestelling van de Klant heeft ontvangen. Deze bestelling vormt een aanbod aan CMS om een Product te kopen. Alle bestellingen (inclusief Nabestellingen die worden beschreven in artikel 6.1) zijn onderworpen aan acceptatie door CMS en CMS bevestigt deze acceptatie aan de Klant door een Verzendbevestiging naar de Klant te sturen. Het Contract wordt alleen gesloten als CMS de Verzendbevestiging heeft verzonden.

2.2 Het Contract is alleen van toepassing op de Producten waarvan we de verzending hebben bevestigd in de Verzendbevestiging. CMS is niet verplicht andere Producten te leveren die deel uitmaken van de bestelling van de Klant totdat de verzending van dergelijke Producten is bevestigd in een afzonderlijke Verzendbevestiging.

2.3 CMS is niet verplicht de intrekking van een bestelling of de annulering van een Contract dat door CMS is geaccepteerd, te accepteren, vooral niet nadat Producten zijn verzonden. Als CMS ermee instemt de intrekking van een bestelling of de annulering van een Contract van een Klant te accepteren, wordt een dergelijke instemming alleen kenbaar gemaakt via een brief, fax of e-mail is die ondertekend door een Geautoriseerde vertegenwoordiger van CMS.

2.4 Onverminderd andere bepalingen in deze Voorwaarden, wordt overeengekomen dat het verstrekken of weergeven van Productprijzen en andere Informatie (zoals gedefinieerd in artikel 4.1) door CMS aan de Klant, niet gelijk staat aan een aanbod door CMS om een dergelijk Product tegen die prijs te verkopen, noch tegen andere voorwaarden. Het bieden van dergelijke Informatie is slechts vrijblijvend.

2.5 De Website bevat een groot aantal Producten en het kan altijd gebeuren dat, ondanks de beste inspanningen van CMS, sommige Producten die op de Website staan, onjuist geprijsd zijn. CMS controleert normaal gesproken de prijzen tijdens de verzendprocedures zodat, als de juiste prijs van een Product lager is dan de genoemde prijs, het lagere bedrag in rekening wordt gebracht als het Product naar u wordt verzonden. CMS is niet verplicht om de Producten tegen de onjuiste (lagere) prijs te bieden, zelfs niet nadat CMS een Verzendbevestiging heeft verzonden, indien het duidelijk en onmiskenbaar is dat de prijs op een vergissing berust en dat de Klant dit redelijkerwijs als zodanig had kunnen herkennen. Niettegenstaande de acceptatie door CMS van een aanbod om Producten te kopen, heeft CMS, indien er een wezenlijke of duidelijke fout in de prijs is gemaakt door CMS, het recht om binnen 30 dagen na de acceptatie van een dergelijk aanbod de Klant een factuur te sturen met de daadwerkelijke prijs (waarbij de geldende marktprijs op groothandelniveau niet wordt overschreden) van het Product op de dag van de bestelling of, als de Klant dat liever heeft, de bestelling te annuleren en, als de Producten al zijn verzonden, de Producten op kosten van CMS op te halen en de Klant een creditnota te sturen voor alle kosten (bijv. prijs en verzending).

2.6 Op alle Contracten tussen CMS en een Klant zijn deze Voorwaarden (en, indien van toepassing, eventuele andere voorwaarden op grond van artikel 1.3 en/of 1.4) van toepassing met uitsluiting van andere voorwaarden die niet schriftelijk zijn geaccepteerd door een Geautoriseerde vertegenwoordiger van CMS, inclusief en niet beperkt tot voorwaarden op of waarnaar wordt verwezen in een inkooporder van de Klant. Variaties op deze Voorwaarden zijn niet bindend, tenzij deze geaccepteerd worden aan de hand van een brief ondertekend door een Geautoriseerde vertegenwoordiger van CMS.

2.7 CMS heeft het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en aan te passen om wijzigingen in marktomstandigheden door te voeren die van invloed zijn op onze bedrijfsactiviteiten, wijzigingen in technologie, wijzigingen in betalingsmethoden, wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving en wijzigingen in de mogelijkheden van ons systeem.

2.8 Op de Klant zijn de beleidslijnen en voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op het moment dat de Klant Producten bij ons bestelt, tenzij er wijzigingen moeten worden aangebracht in deze beleidslijnen of voorwaarden volgens de wet of overheidsinstanties (in dit geval is dit van toepassing op eerder door u geplaatste bestellingen), of als CMS u op de hoogte stelt van de wijzigingen in deze beleidslijnen of deze voorwaarden voordat CMS u de Verzendbevestiging stuurt (in dit geval heeft CMS het recht aan te nemen dat u de wijzigingen in de Voorwaarden accepteert, tenzij de Klant ons binnen zeven werkdagen na ontvangst van de Producten van het tegendeel op de hoogte stelt).

2.9 In aanvulling op de acceptatie van deze Voorwaarden door de ondertekening van het accountaanvraagformulier van CMS, wordt de acceptatie door de Klant van deze Voorwaarden ook gevormd (met betrekking tot het eerste Contract en alle latere Contracten) door 1) een inkooporder van de Klant aan CMS of 2) de acceptatie van de Klant van Producten of Services van CMS, al naargelang welke situatie zich het eerst voordoet. Let op: als u deze voorwaarden niet accepteert, kunt u geen Producten bestellen via de Website.

2.10 Werknemers of agenten van CMS die geen Geautoriseerde vertegenwoordiger zijn, hebben geen toestemming om als vertegenwoordiger op te treden met betrekking tot Producten of Services en een Geautoriseerde vertegenwoordiger heeft geen toestemming om een dergelijke vertegenwoordiging te doen anders dan per brief (een ‘Geautoriseerde vertegenwoordiging’) en derhalve gaat de Klant ermee akkoord dat bij het afsluiten van een Contract geen sprake is van ongeautoriseerde vertegenwoordiging. Bovendien gaat de Klant ermee akkoord dat voor ongeautoriseerde vertegenwoordiging geen rechtsmiddelen beschikbaar zijn (tenzij deze vertegenwoordiging frauduleus is).

3. IDENTIFICATIE VAN DE KLANT

3.1 Als een bestelling via Elektronische middelen wordt geplaatst, kan de Klant een (combinatie van) accountnaam, accountnummer en andere identificatiemethoden zoals wachtwoord of andere aan de Klant verstrekte code (samen en afzonderlijk ‘Klantidentificatie’ of ‘Identificatie van de klant’) gebruiken.

3.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Klantidentificatie vertrouwelijk te houden. De Klant heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de Klantidentificatie. Als de Klant het wachtwoord kwijt is of als het wachtwoord of andere Klantidentificatie is misbruikt of een poging is gedaan dit te misbruiken, moet de Klant CMS onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen. De Klant gaat ermee akkoord dat hij volledig verantwoordelijk is voor het gebruik van de Klantidentificatie en dat het zijn verantwoordelijkheid is om over beveiligingsmaatregelen en -procedures te beschikken om ervoor te zorgen dat de Klantidentificatie alleen door geautoriseerd personeel voor geautoriseerde doeleinden wordt gebruikt.

3.3 De Klant gaat ermee akkoord dat CMS het recht heeft volledig te vertrouwen op geplaatste bestellingen bij CMS waarvoor de Klantidentificatie is gebruikt en om dergelijke bestellingen te leveren en te factureren, en om betaald te krijgen voor dergelijke bestellingen.

3.4 De Klant gaat ermee akkoord dat alle bestellingen die bij CMS zijn geplaatst, inclusief met behulp van Elektronische middelen waarbij de Klantidentificatie wordt genoemd of gebruikt, geldig zijn en een bindende inkooporder vormen.

3.5 De Klant erkent dat CMS de beveiliging van internet niet kan garanderen en dat de mogelijkheid bestaat dat gegevens die met behulp van de juiste Klantidentificatie worden overgedragen van de Klant naar CMS, worden onderschept of beschadigd raken, en dat CMS desalniettemin het recht heeft te vertrouwen op de gegevens die zijn overgedragen in de vorm waarin deze bij CMS zijn ontvangen.

4. INFORMATIE

4.1 Alle Productprijzen, -beschrijvingen, -beschikbaarheid en gerelateerde informatie (‘Informatie’) die door CMS worden verstrekt, in alle vormen, zijn eigendom van CMS of zijn leveranciers. CMS verleent de Klant hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de informatie uitsluitend voor intern gebruik te gebruiken ten behoeve van aankopen van de Klant en de verkoop van door CMS aan de Klant verkochte Producten. CMS heeft het recht de verstrekking van Informatie te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, te stoppen. De Klant gaat ermee akkoord de Informatie vertrouwelijk te behandelen en niet direct of indirect te gebruiken, te onthullen, te rapporteren, te publiceren, openbaar te maken of over te dragen aan andere personen of entiteiten of de Informatie voor andere doeleinden dan de in deze Voorwaarden toegestane doeleinden te gebruiken. CMS geeft geen garantie, expliciet of impliciet, voor de Informatie of de correctheid hiervan. Alle informatie wordt ‘as is’ aan de Klant geleverd. Als CMS de Klant informatie verstrekt via Elektronische middelen, gaat de Klant ermee akkoord dergelijke Informatie regelmatig bij te werken om ervoor te zorgen dat deze correct is. Het is de Klant specifiek, maar zonder beperking, niet toegestaan om Informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke overeenkomen met de normale bedrijfsactiviteiten van een reseller en de Klant mag de Informatie op geen enkele manier gebruiken, reproduceren of weergeven die naar de mening van CMS: 1) ervoor kan zorgen dat de informatie wordt geïdentificeerd als informatie verkregen van CMS, 2) de mogelijkheid biedt om de informatie te vergelijken met informatie van andere leveranciers met betrekking tot Producten of 3) schadelijk is voor zakelijke belangen van CMS.

4.2 CMS gaat ermee akkoord gevoelige Klantinformatie vertrouwelijk te behandelen en niet direct of indirect te gebruiken, te onthullen, te rapporteren, te publiceren, openbaar te maken of over te dragen naar andere personen of entiteiten of de informatie voor andere doelen te gebruiken als de Klant CMS schriftelijk ervan op de hoogte heeft gesteld dat de informatie vertrouwelijk is. De Klant gaat ermee akkoord dat CMS bepaalde gegevens (inclusief persoonlijke gegevens) van de Klant openbaar kan maken aan leveranciers en gaat akkoord met de verkoop van de Producten van de respectievelijke leveranciers door CMS aan de Klant.

5. BESTELLINGEN EN SPECIFICATIES

5.1 De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de voorwaarden van alle inkooporders correct zijn en is volledig verantwoordelijk voor de keuze van Producten op alle inkooporders en voor de geschiktheid van de Producten voor een bepaald doel. CMS wijst alle verantwoordelijkheid voor fouten in de inkooporder van de Klant af.

5.2 CMS behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan het Contract als gevolg van wijzigingen in de specificatie van de Producten die worden gemaakt door zijn leveranciers of wijzigingen die moeten voldoen aan van toepassing zijnde veiligheids- of wettelijke vereisten. Deze wijzigingen worden op passende wijze bekendgemaakt aan de Klant. De Klant kan het Contract niet annuleren of aanpassen, tenzij de wijzigingen de essentiële voorwaarden van het Contract wijzigen. Voor andere soorten wijzigingen is de mogelijkheid van annulering onderhevig aan de beslissing en voorwaarden van CMS.

5.3 Voor bestellingen voor directe verzending naar de klanten van de Klant, moet de Klant mogelijk akkoord gaan met aanvullende voorwaarden, inclusief vooruitbetaling van de bestelling en op deze bestellingen zijn aanvullende kosten van toepassing.

6. PRIJS

6.1 Onder voorbehoud van de bepalingen in artikel 5 en de overige bepalingen in onderhavig artikel 6:

6.1.1 worden prijzen voor Producten in de voorraad van CMS die direct kunnen worden verzonden, vastgesteld als de bestelling wordt geaccepteerd door CMS;

6.1.2 zijn, indien de Klant een bestelling plaatst voor Producten die niet op voorraad zijn ten tijde van de bestelling (een ‘Nabestelling’) of als de Klant een bestelling plaatst voor een geplande levering, dergelijke bestellingen onherroepelijk en is de prijs voor dergelijke Producten de prijs die is vastgesteld als de Nabestelling of de geplande levering wordt geaccepteerd door CMS.

6.2 Niettegenstaande het voorgaande behoudt CMS zich het recht voor zijn prijzen te verhogen na acceptatie van een Nabestelling of geplande levering als gevolg van een verhoging in de prijzen van de leverancier van CMS of een verhoging in de directe kosten voor CMS (waaronder, maar niet beperkt tot, kosten die het gevolg zijn van valutaschommelingen), maar CMS verhoogt zijn prijzen alleen in de mate die nodig is om deze verhogingen te compenseren.

6.3 Alle prijzen die door CMS worden weergegeven, zijn exclusief de transportkosten van het magazijn van CMS naar het ontvangstpunt van de Klant, en tevens exclusief configuratie, uitvoering en andere door CMS geleverde services.

6.4 Alle prijzen en kosten zijn exclusief van toepassing zijnde Belasting Toegevoegde Waarde, die de Klant ook aan CMS moet betalen. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief copyrightheffingen, milieuheffingen en vergelijkbare kosten die CMS wettelijk verplicht is te berekenen of te innen bij wederverkoop. Als Producten via de Website zijn besteld voor levering buiten het Verenigd Koninkrijk, is mogelijk invoerbelasting van toepassing. Deze invoerbelasting wordt geïnd als de levering de opgegeven bestemming bereikt. De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke invoerbelastingen. Let op: CMS heeft geen controle over deze kosten en kan het bedrag niet voorspellen. De Klant moet contact opnemen met het lokale douanekantoor voor meer informatie voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling.

6.5 Als de Klant speciale prijzen aangeboden krijgt voor bepaalde bestellingen en deze prijzen beschikbaar worden gemaakt voor CMS door zijn leveranciers (‘Speciale aanbiedingen’), moet de Klant zich houden aan de van toepassing zijnde Speciale voorwaarden en andere voorwaarden van dergelijke speciale aanbiedingen en gaat de Klant ermee akkoord CMS te vrijwaren voor alle claims die worden ingediend tegen CMS door de leveranciers voor de niet-naleving van Klanten met betrekking tot de voorwaarden van de leverancier. De Klant gaat ermee akkoord te betalen voor kosten voortvloeiend uit het doorgeven door CMS van Speciale aanbiedingen en andere door de leverancier geboden voordelen die de Klant kan ontvangen, inclusief marketingfinanciering, prijsbescherming en individuele kortingen. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat het doorgeven en de betaling van dergelijke voordelen afhankelijk is van of CMS de voordelen van zijn leverancier heeft ontvangen. De Speciale voorwaarden kunnen de Klant verplichten te voldoen aan bepaalde vereisten inclusief, maar niet beperkt tot i) de verkoop van de Producten alleen aan specifieke genoemde eindgebruikers; ii) de openbaarmaking van gegevens van de eindgebruiker aan CMS en zijn leveranciers om de eindgebruiker te verifiëren; en iii) het versturen van kopieën van facturen, inkooporders en verzenddocumenten van eindgebruikers naar CMS en zijn leveranciers. Onder voorbehoud van de van toepassing zijnde Speciale voorwaarden voor de individuele leveranciers en Producten, kan CMS en/of zijn leveranciers door niet-naleving van de Speciale voorwaarden recht hebben om alle kortingen en andere speciale prijsvoorwaarden die op grond van de speciale prijs aan de Klant zijn verleend, te verhalen op of volledig te factureren aan de Klant.

7. BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Tenzij CMS eerder schriftelijk met de Klant is overeengekomen dat de Producten op krediet worden geleverd, moet de Klant de Producten volledig betalen met creditcard of bankpas. Als met creditcard of bankpas wordt betaald, gaat de Klant ermee akkoord alle (service)kosten te betalen die door CMS worden gemaakt voor de verwerking van een dergelijke transactie, inclusief kosten die CMS aan de uitgevende instantie van de kaart moet betalen.

7.2 Als CMS ermee akkoord is gegaan de Producten op krediet te leveren, moet de Klant de Producten binnen 30 dagen na de factuurdatum van CMS betalen, ongeacht of het eigendom van de Producten is overgedragen aan de Klant. De Klant brengt geen bedrag in mindering op de factuur ter compensatie van een betaling die vóór de vervaldatum van de factuur is gedaan. De factuurdatum is de datum dat de Producten worden verzonden. CMS heeft het recht om te allen tijde, met voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken de betalingsvoorwaarden aan te passen (anders dan bij afgesloten Contracten) en kredietlimieten in te trekken of te wijzigen. Als de Klant zijn kredietlimiet overschrijdt of niet in aanmerking komt voor verdere kredietvoorwaarden, kan CMS, naar eigen goeddunken, opvolgende verzendingen uitstellen of vereisen dat vooraf wordt betaald totdat CMS bepaalt dat de Klant weer in aanmerking komt voor kredietvoorwaarden. De Klant verrekent geen bedrag dat aan CMS is verschuldigd met uitstaande vorderingen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van CMS, en moet bij een geschil te goeder trouw het onbetwiste deel van de factuur betalen.

7.3 De betalingstermijn is een fatale termijn. Als de Klant op de vervaldatum van de factuur niet heeft betaald, heeft CMS onverminderd andere rechten of beschikbare rechtsmiddelen recht op:

7.3.1 het annuleren van het Contract of verdere leveringen van Producten op te schorten of Services aan de Klant op te schorten; CMS kan de Klant naar eigen goeddunken een redelijke herstelperiode toekennen voordat het Contract wegens verzuim van betaling wordt opgeschort;

7.3.2 door de Klant gedane betalingen toe-eigenen voor de Producten zoals CMS goeddunkt (ongeacht door de Klant beweerde betalingen);

7.3.3 rente in rekening brengen bij de Klant (zowel voor als na een vonnis) over het onbetaalde bedrag, met een tarief van 2% per jaar hoger dan het basistarief van Barclays Bank plc dat op dat moment wordt gehanteerd. Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt deze rente dagelijks berekend.

7.4 De Klant verstrekt binnen 60 dagen na de afsluiting van de fiscale periode kopieën van zijn jaarrekeningen voor de betreffende periode aan de afdeling Kredieten van CMS. De Klant stelt CMS direct op de hoogte als er een verandering van eigenaar of bestuur plaatsvindt bij de Klant of zijn directe of indirecte moedermaatschappij (exclusief verandering van eigendom van de aandelen van een beursgenoteerd bedrijf die niet resulteert in een verandering van beheer van het bestuur of andere bestuursraad van het bedrijf), bedrijfsovername, of als alle of een substantieel deel van de activa van de Klant worden verkocht of anderszins overgedragen aan een niet-gelieerd bedrijf of lid van de groep bedrijven van de Klant.

7.5 Als de Klant een uitstaande schuld die verschuldigd is aan de Klant wil verkopen, toewijzen, overdoen of anderszins overdragen of als de Klant enige vorm van factuurkortingsafspraak wil maken, gaat de Klant ermee akkoord CMS hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen voordat zulke afspraken worden gemaakt.

7.6 Als CMS een creditnota uitgeeft en de Klant deze creditnota niet binnen 12 maanden na de uitgiftedatum gebruikt, heeft CMS het recht de creditnota te annuleren en heeft de Klant geen recht op vervanging of betaling.

7.7 Creditsaldo op het rekeningafschrift van een Klant, uitgegeven door CMS dat gedurende 12 maanden op het afschrift blijft staan, wordt verbeurd door de Klant die hier geen recht meer op heeft.

7.8 CMS behoudt zich het recht voor alle facturen in een elektronisch formaat op te stellen en te verzenden naar de Klant, en de Klant gaat ermee akkoord alle facturen elektronisch te ontvangen, inclusief via e-mail.

8. LEVERING

8.1 Levering van de Producten vindt vrachtvrij tot vervoerder (‘Free Carrier’ – FCA) plaats vanaf het magazijn van CMS. Als de Klant geen specifieke instructies heeft gegeven, selecteert CMS de vervoerder. Tenzij de Klant CMS binnen 24 uur na de datum van de Verzendbevestiging schriftelijk ervan op de hoogte heeft gesteld dat de Producten niet zijn ontvangen, of binnen 24 uur na de leveringstijd heeft laten weten dat de Producten zijn beschadigd, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden volgens het Contract en kan de Klant geen claims meer indienen voor ontbrekende of verkeerde verzending of schade aan de Producten.

8.2 De Klant tekent bij ontvangst van de Producten de leverbevestiging (bewijs van levering) en is verantwoordelijk voor het naleven van de van toepassing zijnde verzendvereisten van CMS en zijn vervoerders, waarvan de gegevens beschikbaar zijn op de Website. De Klant tekent voor levering van CMS op de verpakking voor ontvangst. CMS mag aannemen dat elke persoon die redelijkerwijs geautoriseerd lijkt en zegt geautoriseerd te zijn de levering te accepteren en die een ontvangstbewijs van de Producten tekent namens de Klant of de klant van de Klant (als CMS akkoord is gegaan met directe levering), ook daadwerkelijk geautoriseerd is.

8.3 Opgegeven of geplande datums voor de levering van Producten zijn een schatting en CMS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in levering van de Producten, wat daar de reden ook voor is.

8.4 Deelleveringen zijn toegestaan, tenzij anders overeengekomen door beide partijen. Als CMS de rest van de Producten niet kan leveren, heeft de Klant niet het recht om de bestelling als volledig verworpen te beschouwen.

8.5 Ten behoeve van deze Voorwaarden worden, indien CMS ermee akkoord is gegaan de Producten direct te leveren aan de klant van de Klant, dergelijke verzendingen beschouwd als levering aan de Klant en weigering van de klant van de Klant om de levering te accepteren, wordt beschouwd als een weigering door de Klant.

8.6 De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot een ongerechtvaardigde weigering van Producten. Als de reden voor de weigering is dat de bestelling verkeerd is geplaatst (bijv. verkeerd product, verkeerde prijs, etc.) en de weigering wordt geaccepteerd door CMS, behoudt CMS zich het recht voor bijkomende kosten voor retourtransport en administratieve kosten die hieraan zijn gekoppeld in rekening te brengen, en de oorspronkelijke vervoerskosten worden niet vergoed.

9. RISICO EN EIGENDOM

9.1 Het risico met betrekking tot de Producten gaat over op de Klant bij levering of als de Klant ongerechtvaardigd de levering van de Producten niet in ontvangst neemt wanneer CMS geprobeerd heeft de Producten te leveren.

9.2 Eigendom van de Producten wordt pas overgedragen op de Klant als CMS de volledige betaling (contant of via overschrijving) heeft ontvangen voor:

9.2.1 de Producten; en

9.2.2 andere goederen of services die CMS aan de Klant heeft geleverd en waarvoor moet worden betaald.

9.3 Totdat het eigendom van de Producten op de Klant is overgedragen, handelt de Klant als volgt:

9.3.1 hij bewaart de Producten op fiduciaire basis als bewaarnemer van CMS;

9.3.2 hij bewaart de Producten apart van alle andere goederen van de Klant, zodat de Producten kunnen worden geïdentificeerd als eigendom van CMS;

9.3.3 hij verwijdert of beschadigt de identificerende markeringen of verpakking op of met betrekking tot de Producten niet en maakt deze niet onleesbaar;

9.3.4 hij biedt de Producten niet als onderpand aan of kent niet anderszins een schuld toe met betrekking tot de Producten;

9.3.5 hij houdt de Producten in goede conditie en verzekert de Producten tegen alle risico’s voor de volledige prijs vanaf de leveringsdatum; en

9.3.6 hij voorziet CMS van tijd tot tijd van dergelijke informatie met betrekking tot de Producten.

9.4 De Klant kan de Producten wederverkopen tijdens de normale bedrijfsgang, mits de Klant:

9.4.1 zijn klanten ervan op de hoogte stelt dat de Producten eigendom van CMS blijven totdat de Klant CMS heeft betaald, en

9.4.2 ervoor zorgt dat zijn klanten ermee akkoord zijn gegaan dat Producten worden geretourneerd aan CMS als de Klant de facturen van CMS niet vóór de vervaldatum heeft betaald.

9.5 Totdat het eigendom van de Producten is overgedragen aan de Klant (mits de Producten niet opnieuw zijn verkocht of onherroepelijk zijn opgenomen in een ander product), kan CMS zonder andere rechten of rechtsmiddelen te beperken:

9.5.1 eisen dat de Klant de Producten retourneert; en

9.5.2 als de Klant niet onverwijld voldoet aan het verzoek van CMS, mag CMS de panden van de Klant of derden waar de Producten worden bewaard betreden om deze Producten op te halen.

10. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 CMS produceert de Producten niet (of indien de Producten computersoftware bevatten, publiceert of licentieert CMS de software niet) en onder voorbehoud van de voorwaarden in onderhavig artikel 10 verkoopt CMS de Producten alleen voorzien van de garantie van de fabrikant, uitgever of licentieverlener (‘uitgever’) (al naar gelang wat van toepassing is).

10.2.1 CMS accepteert aansprakelijkheid voor defecte Producten uitsluitend voor zover CMS het recht heeft een claim in te dienen onder de garantie van de fabrikant of uitgever, of andere voorwaarden voor defecte goederen en daadwerkelijk van de fabrikant of uitgever een reparatie- of vervangingsvergoeding ontvangt met betrekking tot de defecte Producten. De verwerking van deze defecte Producten gebeurt aan de hand van de procedure van de fabrikant en de instructies in onderstaand artikel 10.4. CMS is niet verplicht een retournering te accepteren en/of een krediet voor een Product te verlenen dat niet voldoet aan de procedures van de fabrikant.

10.2.2 CMS is niet aansprakelijk met betrekking tot defecten die voortkomen uit normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, het niet volgen van de instructies van CMS of van de fabrikant of uitgever, misbruik of wijziging of reparatie van de Producten zonder goedkeuring van CMS.

10.2.3 CMS is niet aansprakelijk onder de bovenstaande garantie als de volledige prijs van de Producten niet is betaald.

10.3 Alle garanties, voorwaarden of andere voorwaarden onder algemene wetgeving of beschikkingen, of anderszins met betrekking tot de verkoop of levering van goederen of services (behalve in het geval van goederen op eigendom) zijn voor zover dat door de wet wordt toegestaan, uitgesloten.

10.4 Alle claims van de Klant die zijn gebaseerd op een defect in kwaliteit of toestand van de Producten worden gemeld aan de klantenservice van CMS. Na de melding van dergelijke claims door de Klant, stelt CMS de Klant ervan op de hoogte of het beleid van de fabrikant van de Producten is direct contact te hebben met de Klant (in welk geval de Klant direct contact heeft met de fabrikant, mits CMS voldoende informatie aan de Klant geeft om dit te bewerkstelligen), of geeft CMS de Klant een RMA-nummer (in welk geval de Klant de Producten retourneert naar CMS in de originele, onbeschadigde verpakking, samen met de gegevens van het RMA-nummer en de naam en het adres van de Klant). Als CMS een RMA-nummer uitgeeft aan de Klant, stuurt CMS pas vervangende Producten naar en geeft CMS pas een creditnota uit aan de Klant als het originele Product is geretourneerd naar CMS. Dit artikel 10.4 is alleen van toepassing op Producten die de Klant aan CMS mag retourneren volgens deze Voorwaarden.

10.5 CMS is niet aansprakelijk voor economische of financiële verliezen of schade (inclusief winstderving, omzetverlies, door de Klant opgelopen aansprakelijkheid jegens derden met betrekking tot door CMS geleverde Producten of Services, of aanvullende kosten of de kosten van de gespendeerde tijd), en CMS is niet aansprakelijk voor enige bijkomende, indirecte of speciale verlies- of schadekosten of andere claims voor bijkomende compensatie (inclusief verlies van of schade aan gegevens of verlies van goodwill) opgelopen of geleden door de Klant, ongeacht de oorzaak of aanleiding (en ongeacht of deze is veroorzaakt door de nalatigheid van CMS, zijn werknemers of agenten of anderszins).

10.6 De aansprakelijkheid van CMS voor direct verlies of directe schade die voortvloeit uit schade aan tastbaar eigendom waarvoor CMS aansprakelijk is, is beperkt tot de prijs exclusief btw van het betreffende Product of de betreffende Service. De aansprakelijkheid van CMS overschrijdt in geen geval het maximale bedrag van de verzekering van CMS.

10.7 Niets in deze Voorwaarden zorgt op enige wijze voor de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van CMS voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van CMS.

10.8 CMS is niet aansprakelijk voor de Klant of wordt niet beschouwd als inbreuk makend op het Contract vanwege vertraging in prestaties of het niet nakomen van verplichtingen met betrekking tot de Producten of Services als de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van oorzaken die redelijkerwijs buiten de controle van CMS liggen. Onverminderd de algemene aard van het voorgaande wordt het volgende beschouwd als oorzaken die redelijkerwijs buiten de controle van CMS liggen:

10.8.1 overmacht, explosie, overstroming, storm, brand of ongeval;

10.8.2 terrorisme, oorlog of dreiging van oorlog, sabotage, opstand, burgerlijke onlusten of opvordering;

10.8.3 wetten, beperkingen, regelgevingen, plaatselijke verordeningen, verbodsbepalingen of maatregelen van alle soorten namens overheids-, parlements- of lokale instanties;

10.8.4 import- of exportregelgevingen of embargo’s;

10.8.5 stakingen, lock-outs of andere industriële acties of handelsgeschillen (of er werknemers van CMS of derden bij betrokken zijn of niet);

10.8.6 onvermogen van de leveranciers van CMS om grondstoffen, arbeiders, brandstof, onderdelen of apparatuur te verkrijgen.

10.9 Als de Klant Producten of Services die zijn gekocht bij CMS verkoopt aan een Consument, zorgt de Klant ervoor dat de Consument voldoende en geschikte informatie en beschrijvingen krijgt met betrekking tot de geschiktheid van de Producten of Services voor het doel waarvoor de Producten of Services normaal gesproken worden gebruikt en alle specifieke doelen vereist door de Consument of afgesproken met de Klant. De Klant verwijdert of vervangt geen labels, gebruikershandleidingen, componenten of ander materiaal van het Product die geleverd worden door de fabrikant of CMS, en geeft in zijn advertenties, marketing of etikettering geen publieke verklaringen over de specifieke eigenschappen van de Producten of Services namens CMS, de fabrikant of hun vertegenwoordigers.

10.10 De Klant accepteert aansprakelijkheid voor de conformiteit van de Producten met het Consumentencontract van de Klant (‘conformiteit’ zoals bepaald door de EU-richtlijn 1999/44/EG van 25 mei 1999 en wetgeving voor de implementatie van de richtlijn), en de Klant biedt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant geen garantie of representaties aan de Consument met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid voor het doel van de Producten. De Klant gaat ermee akkoord CMS en de fabrikanten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor verlies, kosten en schadevergoedingen die worden veroorzaakt door handelen of nalaten van de Klant en door niet-naleving van de verplichtingen in artikel 10.9, artikel 10.10 en artikel

10.11 Als de Klant aansprakelijk wordt gesteld jegens de Consument als gevolg van non-conformiteit van het Product dankzij handelen of nalaten van de fabrikant of CMS, of andere tussenpersoon, heeft de Klant wettelijk het recht rechtsmiddelen in te stellen tegen CMS, de fabrikant of andere in de contractuele keten aansprakelijke personen. Voor zover de Klant wettelijk het recht heeft om dergelijke rechtsmiddelen in te stellen en CMS aansprakelijk wordt gesteld door een bevoegde rechter, is de aansprakelijkheid van CMS jegens de Klant beperkt tot een bedrag dat overeenkomt met de originele aankoopprijs van het Product of de Service waarvoor de claim is ingediend door de Klant.

10.11 Mochten de door de fabrikant of CMS op grond van deze voorwaarden verstrekte productgaranties beperkt zijn in vergelijking met de garanties waarop de Klant wettelijk recht heeft, gaat de Klant ermee akkoord verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de Consument voor de bijkomende aansprakelijkheid en ziet af van claims tegen CMS met betrekking tot deze bijkomende aansprakelijkheid.

10.12 De Producten vallen onder de intellectuele-eigendomsrechten van de leveranciers van CMS (d.w.z. de Productfabrikanten). Het is de Klant niet toegestaan verwijzingen naar dergelijke intellectuele eigendomsrechten op de Producten te wijzigen, bedekken of verwijderen en de Klant moet zich aan richtlijnen en beperkingen van de leveranciers van CMS houden als de Klant het recht krijgt dergelijke rechten te gebruiken voor de marketing en wederverkoop van Producten. CMS is niet verplicht de Klant te verdedigen, te vrijwaren of schadeloos te stellen voor en tegen claims tegen de Klant of schadevergoedingen en kosten die de Klant heeft opgelopen als gevolg van de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, behalve voor zover de leverancier van CMS dergelijke verdediging of vrijwaring biedt aan CMS op doorgeefbasis. Indien er sprake is van een mogelijke claim of een daadwerkelijke claim met betrekking tot inbreuk kan CMS, naar eigen keuze, i) het recht verkrijgen om delen van het Product te blijven gebruiken, ii) het inbreukmakende Product vervangen door een soortgelijk niet-inbreukmakend Product of iii) aan de Klant de aankoopprijs vergoeden die door de Klant is betaald voor het inbreukmakende Product. Onverminderd eventuele andere tegengestelde voorwaarden, overschrijdt de aansprakelijkheid van CMS voor inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten op grond van deze Voorwaarden niet de aankoopprijs van de Klant voor de inbreukmakende Producten.

11. CREDITERINGEN, RETOUREN EN REPARATIES

11.1 In de meeste gevallen van leveringsafwijkingen of schade biedt CMS de Klant een creditnota voor Producten tegen een waarde die gelijk is aan de betaalde prijs van de Producten als de Klant andere Producten bestelt of voor de verkoopprijs van de Producten wanneer de Klant dezelfde Producten opnieuw bestelt.

11.2 Indien CMS ermee akkoord gaat de retournering van Producten te accepteren (anders dan voor het in bovenstaand artikel 10 vermelde doel) of als CMS ermee akkoord gaat reparaties uit te voeren aan andere Producten die niet bij CMS zijn gekocht, of ermee akkoord gaat Producten te repareren die buiten de garantie vallen, stuurt de Klant deze Producten niet naar CMS tenzij deze worden vergezeld door een RMA-nummer dat eerder is verkregen bij de klantenservice van CMS en een exemplaar van de verkoopfactuur, en tenzij deze worden verzonden in de originele verpakking.

11.3 De Klant stelt CMS binnen 24 uur op de hoogte van eventuele afwijkingen in de levering of Productschade, anders dan voor de in artikel 10 vermelde doeleinden. Als CMS een retourneringsnummer (RMA) uitgeeft, moeten Producten binnen 5 werkdagen na de uitgiftedatum worden geretourneerd.

11.4 Als CMS ermee akkoord is gegaan reparaties uit te voeren of Producten (of onderdelen van Producten) te vervangen anders dan voor het doel dat staat beschreven in bovenstaand artikel 10, geeft de Klant CMS onherroepelijk toestemming dergelijke reparaties uit te voeren of dergelijke vervangingen te bieden die de Producten in de juiste staat herstellen.

11.5 CMS accepteert geen aansprakelijkheid voor schade of verlies tijdens het vervoer van Producten die aan CMS worden geretourneerd onder dit artikel of bovenstaand artikel 10, tenzij CMS de Producten ophaalt met behulp van zijn eigen vervoerder.

11.6 Indien CMS ermee akkoord is gegaan de retournering van Producten te accepteren, anders dan voor de in bovenstaand artikel 10 beschreven doeleinden of ten behoeve van enige andere reparatie of vervanging, moeten de Producten worden geretourneerd in de originele verpakking en in een schone, verkoopbare toestand, en zijn de Producten naar goeddunken van CMS onderworpen aan een opslagbedrag. Indien de Producten zich niet in deze toestand bevinden, aanvaardt CMS deze niet en is de Klant aansprakelijk voor de prijs daarvan.

11.7 Details over het retourneringsproces en de voorwaarden van CMS zijn te vinden op de Website en de Klant gaat ermee akkoord zich te houden aan dit proces en aan de voorwaarden bij het retourneren van Producten aan CMS.

12. INSOLVENTIE VAN DE KLANT

12.1 Als:-

12.1.1 de Klant vrijwillige afspraken maakt met zijn crediteuren of onder bewind wordt gesteld of (als individu of bedrijf) failliet wordt verklaard of (als bedrijf) wordt geliquideerd om andere redenen dan in verband met een solvente fusie of solvente reorganisatie;

12.1.2 een hypotheekhouder bezit neemt of een ontvanger wordt aangewezen voor eigendom of activa van de Klant; of

12.1.3 de Klant stopt met zijn bedrijf of dreigt te stoppen met zijn bedrijf; of

12.1.4 CMS redelijkerwijs vreest dat enige van bovengenoemde gebeurtenissen op het punt staat te gebeuren met betrekking tot de Klant en de Klant hiervan op de hoogte stelt;
heeft CMS het recht bij het gebeuren van enige van bovenstaande gebeurtenissen, ongeacht andere beschikbare rechten of oplossing voor CMS het Contract te annuleren en/of verdere leveringen of Services onder het Contract op te schorten zonder aansprakelijkheid jegens de Klant en als de Producten zijn geleverd en niet zijn betaald, moet de prijs onmiddellijk worden betaald ongeacht enige eerdere afspraken of regelingen; CMS heeft ook recht op de onmiddellijke terugvordering van geleverde Producten waarvoor nog geen betaling is ontvangen.

13. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

13.1 De Klant gaat ermee akkoord zich te houden aan zijn verplichtingen op grond van de AEEA-richtlijn (Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003), zoals geïmplementeerd in het VK.

13.2 De Klant gaat ermee akkoord zich te houden aan alle andere van toepassing zijnde wetten en regelgevingen van het land waarvoor de Producten zijn bestemd. CMS is niet aansprakelijk voor inbreuken op dergelijke wetten door de Klant.

14. CONFIGURATIE EN ANDERE SERVICES

14.1 Indien in specifieke gevallen overeengekomen, biedt CMS configuratieservices aan de Klant. Configuratieservices worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijs bij het accepteren van de bestelling. De Klant heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van zijn bestelling, de specificatie van de componenten en de configuratie daarvan en moet er zelf voor zorgen dat het opgegeven geconfigureerde Product geschikt is voor de doelen waarvoor het wordt gebruikt, inclusief en zonder beperking dat het Product voldoende algehele functionaliteit heeft en hardware, software of middleware waarmee het Product moet samenwerken ondersteunt, hiermee compatibel is en interoperabel is.

14.2 Configuratieservices hebben een garantie van 14 dagen vanaf de verzenddatum. De enige aansprakelijkheid van CMS (en het enige rechtsmiddel van de Klant tegen CMS) met betrekking tot defecte Services waarvoor CMS verantwoordelijk is, is de reparatie door CMS of (indien daarvoor wordt gekozen door CMS) vervanging van het Product waarop de Services zijn uitgevoerd. (Als beweerde defecten te wijten zijn aan defecten in het Product, zijn de bepalingen van artikel 10 van toepassing). Claims met betrekking tot defecte Services moeten binnen 21 dagen na de leveringsdatum van het geconfigureerde Product worden ingediend.

14.3 CMS kan andere Services aanbieden aan de Klant, inclusief directe uitvoering en facturering, installatie- en ondersteuningsservices, opslag en consolidatie, en andere logistieke services. Dergelijke Services worden geboden onder deze Voorwaarden, als aanvulling op de specifieke voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen met de Klant.

15. DIVERSEN

15.1 In toepasselijke wetgeving wordt vereist dat CMS sommige informatie of communicatie schriftelijk naar de Klant stuurt. Als de Klant de Website gebruikt, gaat de Klant ermee akkoord dat de communicatie met CMS voornamelijk elektronisch zal zijn. CMS neemt via e-mail contact op met de Klant of geeft de Klant informatie door meldingen op de Website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden gaat de Klant akkoord met de elektronische manier van communicatie en erkent de Klant dat alle contracten, meldingen, informatie en andere communicatie die CMS elektronisch biedt, voldoen aan wettelijke vereisten en dat zulke communicaties schriftelijk zijn.

15.2 Alle meldingen die door de Klant worden gedaan bij CMS, moeten worden gedaan bij CMS Distribution Limited, Bohala Road, Kiltimagh, Co Mayo, Ierland. We kunnen u meldingen geven via het e-mailadres of postadres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Berichten worden beschouwd als ontvangen en afgeleverd als deze op de Website zijn geplaatst, 24 uur nadat een e-mail is verzonden, of drie dagen nadat een brief is verstuurd. Voor het aantonen van de betekening van een kennisgeving, is het voldoende aan te tonen dat, in het geval van een brief, een dergelijke brief goed geadresseerd, gefrankeerd en bij de post afgegeven is en, in het geval van een e-mail, een dergelijke e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

15.3 De Klant mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CMS een Contract niet overdragen, toewijzen of toevertrouwen noch zich op andere wijze van het Contract of de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen ontdoen. CMS mag te allen tijde tijdens de duur van een Contract dit Contract overdragen, toewijzen, toevertrouwen aan, uitbesteden aan of zich er anderszins van ontdoen, of van rechten of verplichtingen volgens het Contract.

15.4 Kennisgevingen die moeten of kunnen worden gegeven door een partij aan de andere partij op grond van deze Voorwaarden, moeten schriftelijk worden gedaan en worden geadresseerd aan de andere partij op het geregistreerde kantoor of hoofdkantoor, of de andere adressen die op de relevante tijd zijn gemeld overeenkomstig dit artikel aan de partij die de kennisgeving doet.

15.5 Vrijwaringen door CMS voor schending van het Contract door de Klant worden niet beschouwd als een vrijwaring voor opvolgende schendingen van dezelfde of een andere bepaling.

15.6 Als een bepaling van deze Voorwaarden door een autoriteit volledig of gedeeltelijk ongeldig of niet uitvoerbaar wordt beschouwd, wordt de geldigheid van de andere bepalingen van deze Voorwaarden en de rest van de betreffende bepalingen hier niet door beïnvloed.

15.7 Deze Voorwaarden en alle Contracten vallen onder de wetgeving van Engeland en de Klant onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Share